خانه تنهایی

خدایا آنقدر خرابم که هیچ مرهمی آرامم نمیکند،مرا در آغوش خود بگیر

شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست